‘N SKRIKBEELD

Nov 11, 2016 by

Godsdiens het die Boervolk dood en verward gemaak.
‘n Man vertel dat daar het ‘n man ‘n hartaanval in die middel van die kerkdiens gehad.
Die ouderlinge het vyf manne uitgedra voordat hulle die regte ou gevind het.
Kindskap het verlore gegaan bloot omdat die vlees godsdiens gekies en vlees gebaar het.
Hiermee is die wonderlike voorreg om vors en vorstin te wees, opgesê.
Dit is dus lewens noodsaaklik dat hierdie Volkie weer gebore moet word.

Johannes 3:3 Meester Jahshuah antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Die vraag is……..wat sien ons ?

Die wrang vrugte wat deur die vlees gebaar is.
‘n Volk wat bloei in ‘n land wat deur die Elohiem vir millenia in bewaring gehou was en deur godsdiens gereduseer en afgetakel is sodat die eerste wêreld op die planeet, verstom hul koppe skud.
Jeremia 24:9 en Ek sal hulle ‘n skrikbeeld maak, ‘n onheil vir al die koninkryke van die aarde, ‘n smaad en ‘n spreekwoord, ‘n spot en ‘n vervloeking in al die plekke waarheen Ek hulle verdrywe;

Hierdie Boervolkie is nou by hierdie punt !

Sefanja 2:15 Dit is die uitgelate stad wat so veilig gewoon het, wat in sy hart gesê het: Dit is ek, en niemand anders nie! Hoe het dit ‘n verwoesting geword, ‘n lêplek vir wilde diere! Almal wat daar verbytrek, spot, skud met die hand.
Na alles sê, Sy Majesteit,
Johannes 3:3 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Johannes 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Kom ons kyk.
Die toestand in hierdie land is veroorsaak deur vleeslike begeertes, vleeslike doelwitte, vleeslike godsdiens ens.
Dit is dus duidelik dat hierdie volk nie die plan van Elohiem sien nie ?
Nikodemus het dieselfde oorgekom. Hy sien nie die koninkryk nie.
Hy weet iewers is iets verkeerd.
Hy is ook deel van die top tien, maar steeds sien hy nie……
Tog roer iets in sy binneste.
Waarom sou Nikodemus in die nag besoek aflê ?
Nikodemus se lewe was deur die vlees beheer.
Natuurlik was hy ook uit Abraham gebore volgens sy verstaan van die Skrifte.
Hier is hordes wat hulself vandag kinders van Abraham noem.
Dit was duidelik nie genoeg nie.
Johannes 8:39 Hulle antwoord en sê vir Hom: Ons vader is Abraham. Majesteit Jahshuah sê vir hulle: As julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen;
Jy moet terug gebore word, Nikodemus.

Hoe kan dit gebeur ?
Die antwoord het destyds vir Nikodemus geskud.
Johannes 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
Dit skud ons vandag steeds.
Nikodemus se lewe was deur sy vleeslike geboorte gedikteer.
Hy was immers uit die saad van Abraham gebore !
Nikodemus was streng godsdienstig.
Hy was lojaal teenoor al die tradisies.
In kort, hy was ‘n rolmodel, in soverre dit die vleesbedryf aangaan.
Tragies dat hy met alles nie instaat was om die koninkryk te sien nie.
Die NT dui vier klasse of soorte godsdienstige groeperinge aan.
Fariseers, Sadduseers, Skrywers, Wetsgeleerdes.
Hierdie vier vlakke of klasse bestaan steeds vandag binne die geledere van die Boervolk.
Die Fariseers glo in die opstanding. Die Sadduseerds nie.
Die Skrywers was gedurig besig om die Skrifte te kopieer.
Die wetsgeleerdes moes gedurig die wet interpreteer en nuwe godsdienstige wette maak, wat deur almal nagekom moes word.
Byvoorbeeld, as jy nie geweet het hoe om een van die gebooie te interpreteer nie, het jy die wetsgeleerde gaan sien.
Hierdie Boervolk is konstant besig met hierdie vier vlakke.
Die Boervolk het ‘n geestelike probleem maar die wetsgeleerdes gee hulle ‘n vleeslike oplossing.
Die vleeslike oplossing wat die wetsgeleerdes die Hervormers gegee het, is duidelik.
Word gelykvormig aan die wêreld, sê apartheid is sonde.
Dus maak die wetsgeleerdes wette wat die Wet van Elohiem kanseleer.
Binne die dampkring van al die interpretasies van die Wet deur die wetsgeleerdes, beleef hierdie volkie ‘n doodsheid en ‘n Babelse verwarring.
Vleeslike oplossings vir geestelike probleme, is selfmoord.
Kom ons kyk hoe hierdie volkie vleeslik gehelp word om selfmoord te pleeg.
Die Tien Gebooie word gekanseleer.

Waarom ?
Vlees baar vlees, sê Sy Majesteit.
Dit is vir hierdie Volk onmoontlik om die plan van Vader vir haar te sien, terwyl sy in die vlees deur wetsgeleerdes, wat die plan nie sien of hoegenaamd van weet nie, begelei word.
Daar is geen wetsgeleerdes wat vandag se probleme kan oplos nie.
Hulle maak nuwe wette, en die Skrywers skryf dit op papier.
Nuwe doktrines sien die lig.
Nuwe kerk ordes word geformuleer.
Sy Majesteit se wette word ‘n al groter probleem.
Verandering, skree die begeleiers….
Net soos destyds……kruisig Hom !
Daar word beweer dat daar 3 miljard christene op planeet aarde is.
Tog is die plan van satan se een wêreld orde onstuitbaar op koers.
Watter impak het die sogenaamde christene op die satan en sy werke….NUL.
In die spioenasie netwerke sal hulle bv ‘n persoon kies en hom dan voorberei om sê maar Indies te praat, te dink , op te tree, en sal selfs die vel pigmenteer om so te lyk.
Hulle laat jou films kyk en so leer jy die tradisies en fisiese karakter eienskappe aan. Plastiese snykunde kan verder help.
Uiteindelik sal jy in Indië verwelkom en aanvaar word as ‘n Indiër.

Maar is jy ‘n Indiër ?

NEE, want niks wat jy doen kan jou ras verander nie.
Geestelik is dit dieselfde.
‘n Vertolking van die evangelie word aangeneem, dan tree diesulkes op soos wat die nuwe doktrine vereis. Die gebede, lofprysing en alles wat daarmee saamgaan.
In alle opsigte is dit ‘n akteurs beroep wat gevolg word.
Messiah proklameer dat die destydse godsdienstiges weer terug gebore moet word.
Maw…hulle moet weer word wat Elohiem hulle in die eerste plek gemaak het.
Hierdie Boervolk het godsdienstig geword en verval steeds teen die spoed van lig.
Rebellie, naywer en partyskappe woed soos ‘n onblusbare vuur in die laer.
Binne die vuur word nuwe wette gemaak en geskryf, ‘n nuwe vertolking van wet en tye het gekom.
Die Boervolk voel onvervuld, en siels ongemaklik.
Binne hierdie vibrerende omgewing is daar steeds manne wat vir hulself naam wil maak.
Word organisasies gestig wat hulself aanmatig dat hulle die Boervolk uit haar dilemma sal verlos.
Al hierdie dinge het ‘n vakuum in die siel gebou.
Die valsheid van hedendaagse godsdiens.
Hierdie godsdiens leer die Boervolk dat almal gelyk is en dat redding op eie terme verkry kan word.
Hierdie het ‘n nuwe tradisie geword en is verseker die mees gevaarlikste arena wat hierdie Volk ooit betree het.
Terwyl die kerk gevolg word, woed daar ‘n stryd in die innerlike.
Hierdie stryd gaan maak dat hierdie Boervolk ook soos Nikodemus in die nag na die Meester sal gaan,
Eintlik is dit nag vir hierdie Volk en daarom tyd om dringend na die Meester te gaan.
Jy kan al die waterpype mooi nuut verf, maar as daar nie water in die pyp is nie, beteken die verwery niks.
Nikodemus was ‘n intellegente man. Dit is hier waar die eenvoud van die evangelie met ‘n ewigheid gemis word.
Nikodemus word hier bewus dat ten spyte van sy posisie en sy geld, hy ‘n godsdienste sondaar geword het.
Hierdie oogappelvolkie aan die Suidpunt van Afrika het ook so geword.
Abraham Lincoln het eenmaal gesê….” My grootste bekommernis is nie of jy gefaal het nie, maat of jy tevrede is met jou mislukking “

Die terug geboorte gaan plaasvind

1. omdat ons nie tevrede is met ons mislukking as Volk nie.
2. omdat ons kies gehoorsaam te word.
3. omdat ons verstaan dat ons ware aanbidders moet wees.
4. Omdat ons gekies is om die offer van Elohiem te dra.
Die enigste mens op aarde wat jou kan verhoed om
1. ‘n ware aanbidder van Elohiem te wees,
2. om gehoorsaam te wees
3. om die offer te dra
is JY !
jy, die enkeling, die mens wat Sy Majesteit geskep het,
aan wie Hy die beloftes toegesê het,
vir wie Hy kom los koop het,
dit is jy wat teruggebore kan word,
dit is jy wat die gang van sake dan gaan verander,
dit sal dan jy wees wat die plan van Elohiem vir hierdie Boervolk sal kan sien,
en ten laaste,
dit sal jy wees waarvan Sy Majesteit sê …

Maleagi 4:2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

Related Posts

Tags

Share This