Nuusbrief 1 van 2011

2011,   DIE CHAOS JAAR Laai die PDF weergawe hier af:  Volkskansel Nuusbrief 1 van 2011 Hierdie jaar sal gekenmerk word met chaos op alle terreine van die totale samelewing. Die afwesigheid van die gesag van die Godhoof  JHWH,  en miskenning daarvan,  sal hierdie  saamgeflansde konglomorasie  aan die werke van hul hande uitlewer. Jeremia 1:16 En Ek sal my oordele oor hulle uitspreek, weens al hulle boosheid; dat hulle My verlaat het en vir ander gode rook laat opgaan het en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. Skrywer is geen doemprofeet nie.   Die geskiedenis is tans in herhaling bloot omdat die geskiedenis verontagsaam word. Tans is die intelings-program van die VN in volle swang en skrywer kwoteer :
“ THE UNITED NATIONS CHARTER “ The United Nations Charter has declared in its conventions that there will be international interbreeding and the establishment of a uniform population throughout the world. That there will be a uniform educational system and that it will work towards a one world religion – Humanism. That there will be a one world police force and a one world monetary system. http://www.apfn.net/MESSAGEBOARD/02-04-05/discussion.cgi.8.html “
Nooit ooit in die bykans ses duisend jaar wat verby is, het enige konglomorasie dit gemaak nie,  omdat dit in stryd is met universele  dissiplines van Majesteit JHWH. Hierdie chaos word doelbewus geskep  en is dus lynreg in stryd met die dissiplines van Majesteit JHWH. Die doelbewuste herskryf van die Bybel om hierdie inteelprogram aan te help, verdien vermelding. Dit is dus opvallend duidelik hoe die “kerke “ tans aan hierdie intelingsprogram deelneem. Dit is verdermeer ondenkbaar dat enige mens wat per persepsie leef, sonder inagneming van die direkte  “ Woord “  en die verrykende dieptes daarvan , ooit sonder  hierdie kosbare en heerlike begeleiding,  die bedoeling van Sy Majesteit sal ervaar en beleef nie. Die hele scenario  is deurspek met doelbewuste aangebode variasies van persepsies, om sodoende, die krag van verdeeldheid vry te stel,  waarmee elke mens, ongeag sy intellektuele vermoëns, hiermee gemanipuleer kan word. Met bogenoemde ingedagte, wil skrywer die leser begelei deur dieper te kyk na wat as “ normaal “ voorkom. Die volgende word doelbewus gevra om die optrede van hierdie Boervolk  na die oppervlak te dryf. Dit was “ normaal “  van ‘n Volk om  met ‘n ander ras te onderhandel tov haar eiendomlike, haar reg as Volk,  en haar nageslag ? Dit was “ normaal “  om eienaarskap te verruil vir slawerny ? Dit was “ normaal “  om ander gode gelyk te stel met Elohiem? Dit was “ normaal “  om haar nageslag op die liberale altaar te offer ? Dit was “ normaal “  om haarself aan Volksmoord  bloot te stel ? Dit was “ normaal “  om politieke mag te oorhandig in ruil vir skyn vrede ? Leser sal onwillekeurig nie met bostaande saam stem nie omdat daar geen normaliteit daarin bestaan nie. Die vraag is dan,  wat is die rede dat dit in elkgeval nou so is ? Waar is die oorsprong ? Wat staan hierdie Volk te doen ? Betekenis kan gevind word in die feiteverhaal van ou Israel en hul uittog uit slawerny. ‘n Volk word vir 430 jaar as slawe  aangehou. Dit beteken dat hierdie Volk vir tien geslagte  niks anders gedoen of geleef het as wat vir haar aangebied was nie. (In die huidige sogenaamde moderne tyd, is dit steeds die geval, die Boervolk leef volgens dit wat aangebied word ) Die hordes sataniese rituele van Egipte, sonaanbidding en vele ander, het hierdie  geslag uitgelewer aan die grille en begeertes van satan. ‘n Volledige geslag moes in die woestyn uitgefaseer word om die oorleweringe van hierdie sataniese komplot tot einde te bring. Tog het daar ‘n verderflike stukkie wortel diep in die gemoed van die opkomende geslag bly leef, sodat by die aanhoor van die slegte gerug aangaande die Beloofde Land en die reuse, die einste slawementaliteit na die oppervlak deur gebreek het, en die verdeeldheid wat in Eden deur die satan gefasiliteer was, die gemoed weer gevange geneem en die harte van die manne en vroue laat versmelt het. Skrywer wys daarop dat nog ‘n volledige geslag hierna uitgefaseer is en dat die “ jong geslag “ toe gereed was om die Beloofde Land in besit te neem. Koning Dawid het hierdie jong Volk met woord en daad by die altaar van Elohiem gekoester. Die sukses verhaal van hierdie oefening is opgeteken om as motivering te dien, ook as begeleier tot eenheid vir die geslagte wat sou kom. Met verwysing na die volgende geslag, dit was Salomo wat met al sy aardse wyshede direk die oorsaak was van verdeeldheid. Volgens die kronologie van 1 Konings 11 : 42,  het Salomo veertig jaar  in Jerusalem regeer. Dit beteken dat hy op die mees sensitiewe en mees beinvloedbare ouderdom was toe hy koning geword het. Dit is ontstellend insiggewend dat Salomo presies veertig jaar regeer het, of te wel, ‘n volledige geslag. Dit is ‘n welbekende feit dat enige ideologie suksesvol gevestig word deur net een geslag (veertig jaar)  daarmee te kondisioneer. Die opkomde geslagte is gedurende hierdie veertig jaar ( Salomo koningskap ) in verdeeldheid met Elohiem gebring deur die talle afgode met rituele en afgodsaltare wat opgerig was asook diplomatieke en handels betrekkinge  met ander volke en rasse. Sedert 930 jaar voor Messiah (die einde van die Salomo koningskap) tot op datum, 2930 jaar later,  is die geslagte steeds in verdeeldheid asgevolg hiervan. Die opkomende  geslagte breek met reëlmaat die Verbond en beveg mekaar in oorloë en vele ander onheilige  verdelings aksies, te veel om op te noem. Ongeag die tallose besoeke  en aanmanings van profete, vroeg en laat, is die huidige geslag slegter daaraan toe as in die tyd van Sodom en Gomorra. Die Salomo hiërargie het,  deur erkenning te gee aan ander gode,   (net soos vandag) die Volk vir veertig jaar blootgestel aan  verdeeldheid. Leser word daarop gewys dat ‘n geslag veertig jaar is. Lenin het bostaande verstaan en daarom gesê dat hy een geslag (veertig jaar) kinders sal neem en hulle vir ewig kommuniste sal maak. Sou die student diep grawe in die geskiedenis, sal die gevolgtrekking spontaan wees. Die opkomende geslagte is gemanipuleer en gekondisioneer en is hiermee in die verdeeldheids moeras gestort. Waarom sou enige regdenkende mens die geprofeteerde Woord moedswillig verkeerd verstaan ? Lê dit nie daarin dat elke lid van die Volkie oorkant die riviere van Kus doelbewus en diabolies begelei is om verdeeldheid, via die egosentriese,  lief te kry  en so verdeeldheids-status  as ‘n moderne leefwyse op te neem nie ? Sy Majesteit ken die taktiek van satan en daarom is hy in die tuin  uitgewys. Nie net dit alleen nie, maar is die Adam  ook behoorlik onderrig aangaande eenheid met Elohiem asook die katastrofiese nagevolge van ‘n verhouding met satan. Dit is dus logies dat Adam verlei was tot verdeeldheid en dat dit aan hom ‘n verdeeldheids-status verleen het. Hierdie status is sonder afbreek  deur die geslagte instand gehou tot en met Koning Dawid. Koning Dawid het die Volk by een altaar  verenig,  vandaar sy status as priesterkoning. Sy seun Salomo het die Volk van die altaar vervreem en verdeeldheid weer laat posvat. Die noodlottige gevolge hiervan is in die Bybel opgeteken as waarskuwing aan die hele Huis van Jakob tot binne die laer van die jongste dogter aan die Suidpunt van Afrika. Verdeeldheid kan alleenlik gevestig word deur die Tien Gebooie tersyde te stel. Skrywer stel dit onomwonde dat hierdie Volkie, aan die hand van haar sogenaamde herders, nie die voorskrifte van die Tien gebooie ken of hoegenaamd leef  of passievol eerbiedig nie. Die drog redenasie dat die Ou Testament verby, of afgehandel is,  en die “ wêreld  “ nou met die Nuwe Testament bedien moet  word,  is om die minste daarvan te sê, uit die ewigverlore siel van Satan gebore. Dus,  die Naasteliefde Gebod is doelbewus verander  en so het die mens verval om die Heilige van Israel aan te tas, en sodoende haarself  met verdeeldheid te ondergrawe. Verdeeldheid van nader beskou ! Hier gaan dit eerstens oor die persepsie van wat reg of verkeerd is. Die diepgaande verwarring oor wat reg en verkeerd is, is die hoofrede van verdeeldheid binne die Volkslaer. Die algemene siening dat regsheid “ reg ” is, is ook mistastend. Die hele regse spektrum is in diep verdeeldheid betrokke,  asgevolg van hierdie siening. Die toets lê in wat werk en wat nie werk nie. Wat  nie werk nie. 1.    Om die profesie aangaande hierdie klein Volkie , wat ‘n bekendmaking van die  Raadsbesluit van Elohiem is, te ignoreer as sou dit nie meer toepaslik is nie. 2.    Om moedswillig te kleef aan die Status Quo vanuit die sogenaamde groot hervorming wat impliseer dat alle mense gelyk is in die oë van  “ god “ 3.    Dat die Ou Testament  afgehandel is,  en die “ wêreld “ in die Nuwe Testament opgeneem mag word. 4.    Om met ander rasse,  kunsmatige gelykheid via godsdiens en staatsleer  te implementeer 5.    Om integriteit te verruil vir versoening met ander rasse. 6.    Om Volks en landsgrense te verskuif 7.    Om kompromië  aan te gaan ten koste van Volks eie. 8.    Om ‘n anti-God sisteem te help instand hou. 9.    Om toe te laat dat Volksvreemdes die nageslag opvoed. 10.    Om toe te laat dat die skatkamers van die Volk geplunder word. 11.    Om ‘n persoon broer en suster te noem terwyl dit  nie die Bybelse voorskrif  slaag nie 12.    Om afgekampte heiligdomme binne die Volksgrense as “ redder “ van die Volk te verklaar. Wat gaan werk ? 1.    ‘n Eksodus uit moderne slawerny, onder die gesag en begeleiding van Elohiem. 2.    Boergenote wat verklaar dat hulle die Volkie oorkant die riviere van Kus is. 3.    Boergenote wat passievol verklaar dat hulle nie ‘n minderheids groep is nie, maar ‘n Volk wat onder en deur die krag van die profesie gebore is. 4.    Boergenote wat  hul geroepenheid en verantwoordelikheid  as Volk ken en verstaan. 5.    Volksgemeentes  in elke dorp en stad wat by een kansel ( altaar ) aanbid. ( onthou Salomo se godsdiens verdeeldheid het al die gesalgte tot op datum aan al die vyande uitgelewer ) 6.    Die Boervolk wat haar “ eie sake “ bestuur volgens Bybelse voorskrifte. 7.    Die reeds gegewe grondgebied met goddelike gedetermineerdheid terug eis en beset. 8.    Humanisme as die pes in die laer te verklaar. 9.    Die jong geslag uit die verdeeldheidsmoeras te begelei. 10.    Jong leiers te bemagtig in die opmars. 11.    Volks ekonomie  wat Boergenote nooit in plakkerskampe sal laat beland nie. Hierdie is enkele sake wat hoog op die sakelys vir hierdie 2011 jaar  moet wees. Jesaja 29 : 22  Daarom, so sê Sy Majesteit JHWH tot die huis van Jakob, Hy wat Abraham verlos het: Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie; 23  want as hy, as sy kinders ( die Volkie oorkant die riviere van Kus )die werk van my hande in sy midde sien, sal hulle my Naam heilig; ja, hulle sal die Heilige van Jakob heilig en vir die God van Israel met ontsag vervul wees; 24  en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem. Ten slotte,  om aan te meld en mee te doen  om verdeeldheid in alle opsigte te verlam en te vernietig, is slim en dinamies. Onthou ook dat Vader JHWH altyd  optree wanneer chaos op sy piek aankom. Hoe heerlik om te weet dat dit in hierdie land ook so sal wees. Die vraag is, kan u ‘n keuse maak tot eer van Vader JHWH  en Sy plan vir Sy Volkie oorkant die riviere van Kus ? Gedagte ………….. ’n Man ( vrou ) moet groot genoeg wees om foute te erken, knap genoeg wees om uit hulle te leer, sterk genoeg, en goddelik gedetermineerd wees,  om hulle reg te stel ! Met bostaande as beginselbesluit vir hierdie jaar, sal Boergenote mekaar omhels en die groot “  UITTOG “ uit verdeeldheid begin. Ds Ben Strijdom